Почeтак развоја послова БК групe у Бeограду

Почетак развоја послова БК групе у Београду – Пројекат развојне организације браће Карић урађен је у сарадњи са др Миланом Митровићем професором са ФОН-а у сталној сарадњи са Генералним директором СОУР-а Богољубом Карићем. Пројекат је урађен за три месеца и иако је носио назив организација СОУР Браћа Карић у суштини је то био пројекат БК групе као сложене организације за наредних пет година. Са новом организационом структуром и новим пословним активностима, посебно у области услуга, са променом приступа производњи, са променом управљачких функција, са новим компанијама унутар корпуса услуга, са започетим међународним активностима у Москви и новом модерном организацијом пословних функција, настао је нови организациони модел раста и развоја пословног система Браћа Карић.
Као генерални директор СОУР „Браћа Карић“ у тој новој организацији препознао сам велике и неслућене могућности развоја БК групе посебно у сфери услуга. Нова организациона структура компаније представљена је шемом СОУР Производно-пословни систем „Браћа Карић“ из септембра 1989. године и усвојена од стране свих оснивача и власника СОУР Браћа Карић и оперативних директора појединачних производних програма.

Нова организација система мале привреде Браћа Карић, септембар 1989. године

ПРИЗВОДНО - ПОСЛОВНИ СИСТЕМ "БРАЋА КАРИЋ"

 

  1. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

  1. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДНО ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
   септембар 1989. год.
   УПРАВНИ ОДБОР
   (СПЕЦИЈАЛНИ КОМИТЕТ)

Највиши орган управљања и руковођења производно-пословним активностима система "Браће Карић" је Управни одбор (Специјални комитет).
Управни одбор (Специјални комитет) сачињавају оснивачи фирме "Браће Карић" у функцији :

 

  1. Богољуб Карић - Председник Компаније

  1. Зоран Карић - Потпредседник Компаније

  1. Драгомир Карић - Потпредседник Компаније

  1. Сретен Карић - Потпредседник Компаније
   Управни одбор креира, води, надзире и координира основну концепцију и стратегију функционисања и развоја система "Браћа Карић" у земљи и иностранству.
   Одобрава пословну политику компаније у целини и основних група активности.
   Креира и води финансијску политику компаније и утврђује главне предложе везане за кретање капитала.
   Заказује и одржава главне састанке са Одбором директора по најзначајнијим питањима рада и пословања компаније.
   Предлаже именовање и разрешење директора на нивоу Одбора директора.
   Представља компанију у земљи и иностранству.
   Председник компаније одговоран је за остваривање функција управног одбора и развој система "Браћа Карић".

ПОСЛОВНИ САВЕТ
У остваривању функција Управног одбора својим радом и саветима помажу чланови пословног савета.
Чланове пословног Савета, које именује Управни одбор, чине истакнути стручњаци из области науке, привредних асоцијација, банкарских институција и великих компанија.
Стални чланови Пословног Савета имају функцију неизвршних директора.

СОЦИЈАЛНИ САВЕТ
Социјални Савет који је већ постојао у СОУР „Браћа Карић“ наставља да се бави питањима социјалне заштите запослених и друштвене одговорности компаније у целини.
Сачињавају га:
Оливера Карић - Оснивач фирме - Председник Савета
Чланови Савета: Миланка Карић, Хафа Карић, Мариана Карић, Славица Карић.
Активности Савета :

 

  • креирање и вођење социјалне политике фирме,

  • развој међуљудских односа и хуманизација рада,

  • унапређење радних услова и заштита радне и животне средине,

  • развој организационе културе и понашање у организацији,

  • стипендирање деце запослених,

  • креирање културно-рекреативних садржаја,

  • фондације и донаторства, и др.

ОДБОР ДИРЕКТОРА
Представља највиши ниво непосредног руковођења производно-пословним активностима система "Браћа Карић".
Одбор директора чине:
Генерални директор и чланови Одбора директора, односно извршни директори основних група активности и најзначајнијих пословних функција.
Одбор директора носилац је разраде, спровођења и контроле реализовања концепције и стратегије развоја компаније, усвојене од стране Управног одбора (Специјалног Комитета).
Одбор директора непосредно је одговоран за успешно пословање компаније.
Извршни директори непосредно су и појединачно одговорни за успешно остваривање послова и задатака основних група активности и најзначајнијих пословних функција.
Извршни директори предлажу директоре производно-пословних јединица.
Директор производно-пословне јединице непосредно руководи и одговоран је за успешно остваривање активности пословне јединице, односно одељења.

TOP