ГРУПА АКТИВНОСТИ

БАНКАРСТВО

“КАРИЋ БАНКА-БАНКА МАЛЕ ПРИВРЕДЕ”

Мешовита банка за развој мале привреде, обавља послове на унапређењу сарадње са привредно-правним субјектима и приватним лицима у земљи и иностранству. Банка се бави свим пословима из области банкарског пословања, а нарочито:

– кредитним пословима (дугорочним, краткорочним и комисионим кредитирањем)

– есконтовањем меница

– издавањем хартија од вредности, комерцијални записи, гаранција и супер- гаранција као и давањем аванса

– штедно-кредитним пословима

– девизно-валутним пословима

– емисијом хартија од вредности и

– другим пословима у складу са законом

Банка је основана и добила дозволу за рад априла 1991. године.

Т Р Г О В И Н А

“КАРИЋ ВЕЛЕПРОДАЈА”

Ланац пунктова за великопродају свих врста материјала (репро, грађевински, инсталатерски, опрема)

П Р Е Д С Т А В Н И Ш Т В А  У  З Е М Љ И

Ради повећања ефикасности производно-пословних активности, проширења делатности, систем мале привреде “Браћа Карић” већ је развио широку мрежу представништва, широм Југославије. Поред постојећих 16 представништва, врше се припреме за отварање нових у свим већим градовима Југославије (регионалним центрима) посебно у оним у којима већ постоји развијен систем мале привреде.

Т У Р И З А М  И  У Г О С Т И Т Е Љ С Т В О

“KARIĆ TOURS”

Ова специјализована производно-пословна јединица поред класичних туристичких и угоститељских услуга (море, планина, сеоски туризам) све више развија нове облике здравственог, спортског, пословног и конгресног туризма .

У остваривању ових делатности користи се ангажовање слободних туристичких и угоститељских капацитета у привреди и домаћој радиности. Креирају се, такође, атрактивни туристички аранжмани и програми у земљи и иностранству. 

Карић турс се налазио у Београду у улици Краља Петра.

“ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ”

За реализацију туристичко-угоститељских активности користе се сопствене туристичке агенције, као и ланац приватних туристичких агенција. Туристичке агенције су осниване на Кипру, у Москви, Лондону и др.

“RENT A CAR”

Ова пословна јединица пружа рент а цар услуге у путничком саобраћају и-превозу путника.

И Н Т Е Л Е К Т У А Л Н Е  У С Л У Г Е

“КАРИЋ ЦЕМАП-ИНСТИТУТ ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА”

Центар за развој мале привреде, формиран је првобитно у циљу истраживања и развоја система “Браћа Карић”. Научно-истраживачки рад у оквиру ЦЕМАП-а усмерен је на истраживање и развој нових технологија, истраживање тржишта, сарадња са научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству и др.

Центар за развој мале привреде ЦЕМАП се удружио са Заводом за економске експертизе од којих је створен Институт за развој малих и средњих предузећа и предузетништва. У оквиру Института МСПП остварују се следеће активности:.

“ПРОЈЕКТНИ ИНЖЕЊЕРИНГ”

– пројектовање организационих система

– дизајнирање организационе структуре

– пројектовање и структурирање појединих пословних функција (маркетинг, финансије, планирање и развој)

– процена вредности предузећа

– увођење система квалитета

– пројектовање система управљања и руковођења

Корисници ових услуга су производно-пословне јединице система “Браћа Карић” као и приватна и друштвена предузећа.

“КОНСАЛТИНГ”

Наши саветници пружају консалтинг услуге за потребе функционисања и развоја нашег пословног система, али и трећим лицима из следећих подручја:

– технологије

– маркетинга

– финансијског пословања

– планирања

– пословне сарадње

– међународне трговине

– правних прописа

– дежурни консалтинг од 08 – 22 ч.

Оснивање пословне школе.

Програм пословне школе обухвата едукацију и усавршавање сопствених руководећих кадрова, по нивоима руковођења и областима.

Посебни програми реализују се за кориснике изван система, посебно за приватне предузетнике по гранама њихове делатности.

У креирању програма и садржаја школе, као и у реализацији семинара, учествују признати експерти из земље и иностранства, специјалисти за посебна подручја и функције менаџмента. 

Из ППЈ „Пословна школа“ формирати факултет за менаџмент и предузетништво.

“КАРИЋ ИЗДАЊА”

У оквиру услужних делатности, развија се издавачка делатност:

– посебна издања;

– стручна литература из области и технологије, и организације и управљања:

– покренуто је издавање стручно-теоријског часописа “Модерни менаџмент у теорији и пракси”, као и стручне литературе и уџбеника за студенте БК Универзитета.

Висока школа за трговину и банкарство из Пећи пресељена је у Београд и од ње је настао Факултет за трговину и банкарство у Београду у оквиру БК Универзитета. Институт и Фондација БК били су оснивачи Универзитета и факултета у његовом саставу. У оквиру БК Универзитета била је и Академија уметности.

“КАРИЋ ИНФОРМАТИКА”

– развој и примена SOFTWARE-а

– пројектовање пословних информационих система

“КАРИЋ ФИЛМ”

– Производња дугометражних, краткометражних, играних документарних филмова,  телевизијских емисија, пропагандних и рекламних спотова.

– Снимање и издавање видео касета из области филма и естраде.

– Обављање пропагандних активности за потребе “Браћа Карић” и ван њега у Студију ЕПП. 

Карић филм је постао основа за формирање будуће прве приватне телевизије БК ТВ као модерне и нове породичне телевизије са модерним и новим информативним емисијама, ауторским програмима и сл.

ГРУПА АКТИВНОСТИ 3. ПОСЛОВИ СА ИНОСТРАНСТВОМ – ЗАЈЕДНИЧКА УЛАГАЊА

“КАРИЋ МТКС”

Фабрика процесне опреме у Москви. Фабрика процесне опреме обухвата следећи производни програм:

– процесна опрема за прехрамбену индустрију и прераду воћа, поврћа, кондитораја

– мини пекаре за хлеб и пециво

– индустријске кланице за пернату, ситну и крупну стоку

– индустријске хладњаче за воће, поврће и месо

– процесна опрема из. домена хемијске индустрије, грађевинског материјала, прераде коже и др.

“КАРИЋ EXPORT IMPORT”

Предузеће за бављење свим пословима из домена извоза и увоза роба и услуга система “Браћа Карић”.

“ИНО-ПРЕДСТАВНИШТВА”

Ради остваривања заједничких улагања са ино-партнерима отворена су, или се отварају представништва у земљама или регијама од интереса за нашу компанију, самостално или у сарадњи са нашим пословним партнерима.

Представништва су отворена у Москви, Лондону, Кипру, Бечу, Канади, Кини и Казахтстану.

“ЗАСТУПНИШТВА – АГЕНЦИЈЕ”

Систем мале привреде “Браћа Карић” у оквиру свих производно-пословних активности преузима:

– заступање домаћих фирми и иностранству

– заступање ино-фирми у земљи

0