Универзитет Браћа Карић

Факултет за менаџмент „Браћа Карић“

Још у време када је реч менаџер уместо речи директор била готово забрањена основали смо факултет управо за менаџмент. Иако сам и сам био генерални директор са групом извршних директора у нашој фирми “Браћа Карић” много нам је више одговарало да у фирми имамо менаџере а не директоре. То није само језичка разлика већ је то суштинска разлика између директора и менаџера. Та разлика се огледа у приступу  послу, приступу циљевима пословних активности, начину управљања, односу према запосленима, контроли пословних активности, а нарочито у односу према резултатима пословних активности. Директор обично има радно време, секретарицу,  опис посла,  критеријуме за избор, али нигде нисам приметио да су директори државних односно друштвених предузећа одговорни за пословне резултате, пословно планирање и реализацију пословних планова. У нашој фирми ми јесмо у почетку били директори различитих функција у компанији али смо врло брзо већ почетком деведесетих година променили називе функција и њихове улоге и одговорности. 

У промени приступа од руковођења људима што чини углавном административним директорским приступом ка менаџерском приступу оријентисаног на управљање процесима и резултатима рада, вероватно смо били први ако не у Југославији а оно у Србији.  Та промена је врло добро прихваћена у нашој компанији од стране свих директора. Са том променом дошла је и повећана продуктивност, бољи производни и пословни резултати, боља продаја, већи профит, а истовремено и већа мотивисаност резултате не само дотадашњих директора него и радника.

Наш Факултет за менаџмент  “Браћа Карић” основан је крајем 1991. године.  Представљао је првенац Универзитета “Браћа Карић” и приватног високог школства на тржишту југоисточне Европе. Програм факултета нисмо измишљали из своје главе, већ смо дали задатак нашем саветнику др Милану Митровићу да са својим тимом сарадника анализира програме пословних школа менаџмента у Америци и Европи и да на основу њих направи синтезу програма за наш Факултет за менаџмент. То је урађено и професионално и модерно за то време тако да су садржаји нових тематских области за наше прилике биле испред времена за многе научне кругове и високошколске установе. Чак су и данас после тридесет година актуелне и модерне.

Оснивањем  Факултета желели смо да створимо факултет који ће студентима пружати образовање високог квалитета.  Због тога се Факултет  за менаџмент  “Браћа Карић” преко својих наставних планова и програма стално развијао и тражио одговоре на савремене трендове и  изазове, како би његови дипломци и последипломци били  на нивоу знања и способности неопходних за пословање у домаћој и светској привреди. Ново време глобализације  пословања и техничко-технолошке и друге промене, захтевали су флексибилне наставне планове и програме засноване на новим методама комбиновања индивидуалног рада и тимског рада и учења.

Већ после прве године од почетка рада Факултета, а на основу Решења бр. 612-2056/2003 од 29.  маја 2003. године Факултет за менаџмент  Универзитета “Браћа Карић” добио је сагласност и одобрење од надлежног  министарства за извођење наставе и на енглеском језику на основним и магистарским  студијама, почев од школске 2003/2004. године. Настава на енглеском језику се успешно одвијала према наставним плановима  и програмима основних и  магистарских  студија које су се изводиле  на српском језику на Факултету за менаџмент “Браћа Карић”, а од тада и на енглеском језику, тако да је свако од студената могао да бира.

Такође смо прво увели поподневну наставу за запослене из наших компанија али и других компанија из Београда и околине. Била је то велика погодност за запослене, али и „мала“ револуција за наше професоре јер су морали да раде у две смене. Увели смо, такође, новину да и субота за студенте уз рад буде радна за консултације са професорима и асистентима.

Треба истаћи и да су сваке среде од 12:00 до 13:00 часова била гостујућа предавања професора са других факултета, али и истакнутих стручњака и менаџера из праксе. Предавања су била изузетно посећена. Питања студената била су бројна и често позитивно изненађујућа за госте – предаваче јер су показивала упућеност и знање наших студената.

Морам да истакнем да је у наведеним новим активностима велику улогу имао Проф. др Бранислав Машић, дугогодишњи декан Факултета за менаџмент. Стратегија Факултета за менаџмент “Браћа Карић” састојала се у континуираном побољшавању наставних и ваннаставних процеса. Само је најквалитетнији стручни кадар са најбољим препорукама учествовао у процесу наставе. Политика рада Факултета се могла сажети у следећим областима: 

План и програм Факултета разрађен је по годинама студија, подручјима, предметима и темама (општи део, општи менаџмент и предузетништво, маркетинг, финансије, информатика, људски ресурси и међународне пословне операције).

Карактер образовног програма:

Главне области Факултета за менаџмент приликом његовог оснивања и израде наставног плана и програма факултета нису били називи предмета, али су то биле теме које су ушле у садржај предмета распоређених по годинама студирања. 

Област – Општи менаџмент и предузетништво

Обухвата од предмета и тематске области које проучавају мултифункционалну димензију пословања предузећа: Основе предузетништва; Предузетништво и својина (капитал); Предузетништво и менаџмент; Предузетништво и мала привреда (мала и средња предузећа); Пословна стратегија и одлучивање; Управљање пословним активностима у стабилним условима привређивања; Управљање пословним активностима у нестабилним условима привређивања; Анализа пословања; Планирање; Савремена менаџмент теорија и пракса; Организациона структура и ефикасност предузећа; Стратешки менаџмент; Управљање великим системима – корпоративни пословни системи и Управљање предузећем у условима кризе и сл.

Област – Менаџмент производње

Састоји се од предмета и тематских области: Планирање, организација и контрола процеса производње; Набавка, контрола залиха и коришћење капацитета; Предвиђање, прогнозирање и примена квантитативних техника и метода; Индустријска економија; Управљање производњом; Технологија производње; Организација производње; Подела рада и специјализација; Управљање трошковима; Управљање квалитетом; Производња и екологија; Управљање истраживањем и развојем; Индустријски инжењеринг.

Област – Информатика и информациони менаџмент

Информатика обухвата предмете и тематске области: Планирање, увођење и управљање информационом технологијом; Промене у информационој технологији; Анализа информационих захтева у различитим ситуацијама и варијаблама; Структура менаџмент информационог система; Системи за подршку одлучивању; Компјутерско моделирање и симулације; Пословне игре; Експертни системи; Екстерне базе података и системи информационих мрежа; Теорија информатике; Улога информатике у управљању предузећем; Експертни системи; Програмирање I, II, III, IV (Kobol и Fortran, а касније Java, C++, PHP и др.) и Роботика. 

Област – Менаџмент финансија и рачуноводства

Ова студијска област састоји се од предмета и области: Оријентација на прибављање, коришћење и дистрибуцији капитала у предузећу и финансијским институцијама; Функционисање тржишта новца и тржишта капитала; Управљање банкарством; Макро и микро економска политика; Међународне пословне финансије; Теорија и пракса рачуноводства; Примена рачуноводства и извештаја при пословном одлучивању; Основна рачуноводствена начела; Припрема и интерпретација рачуноводствено-финансијских извештаја; Ревизија извештаја; Примена компјутера и информационих система у финансијама и рачуноводству; Финансијска анализа предузећа; Израда инвестиционих елабората; Берза и берзанско пословање; Послови лизинга и франшизинга; Комерцијално банкарство; Међународне пословне финансије.

Област – Менаџмент људских ресурса

Односи се на руковођење и развој кадрова у предузећима, анализу концепата и техника за креирање радних места, развој ауторитета, мотивације, међуљудских односа, делегирање задатака, лидерства, комуникације у процесу ангажовања, коришћења, развоја људских ресурса у предузећу. Могући изборни предмети: Руковођење; Теорије и модели руковођења; Техника руковођења; Социолошки и психолошки аспекти понашања запослених у предузећу; Комуникација и координација; Теорија, структура и обликовање организације; Управљање и развој људских ресурса; Организациона култура и пословна етика; Деоничарство и мотивација запослених; …

Област – Маркетинг менаџмент

Бави се планирањем и применом маркетинг концепта у предузећу у условима тржишта и конкуренције. Концепти се односе на могућа решења у дизајнирању производа, формирању цене, креирању пропаганде и канала дистрибуције у оквиру регионалног, националног и међународног тржишта, укључујући иновације и развој производа. Обавезни или изборни предмети: Управљање маркетинг миксом; Стратешки маркетинг; Међународни маркетинг; Истраживање тржишта; Индустријски маркетинг; Извозни маркетинг; Понашање потрошача; Промоција; Утицај на потрошаче и Савремена кретања у маркетингу.

Област – Међународни менаџмент

Проучавање међународне димензије пословања предузећа. Стављају наставнике и студенте у ситуацију да комплексно решавају конкретне задатке у мултидимензионалном међународном окружењу. Могући изборни предмети: Пословање у европском и светском окружењу; Кретања на међународном тржишту роба и капитала; Улога мултинационалних компанија у светској привреди; Конкурентност домаћих производа на светском тржишту; Спољнотрговинско пословање; Правни аспекти спољнотрговинског пословања; Међународно преговарање; Заједничка улагања; Пословно комуницирање; Пословна етика; Страни језик (факултативно); Пословни немачки; Пословни руски; Пословни шпански; Пословни француски; Пословни кинески; Пословни јапански и сл.

За извршни одбор оснивачког Савета факултета  предлог програма Факултета за менаџмент израдио: Проф. др Бранислав Машић, први декан Факултета за менаџмент

У Београду,27.05.1991. г.

image1

После прве деценије рада Факултета за менаџмент декан Факултета проф. др Бранислав Машић је истакао:

Факултет за менаџмент  је за нас место ширења најважнијих и најсуптилнијих знања, али и место које уз образовање васпитава и учи студенте о реалним проблемима и начинима њиховог решавања.

Пракса је показала да се на великим факултетима студенти осећају изгубљено у маси, па је циљ да се појединац извуче из анонимности. На Факултету, сваки студент је особа, са именом  и  презименом, а не само број у индексу. Рад  студента посматрамо са великом озбиљношћу и пратимо његов напредак од почетка студија да стицања дипломе. Овај вид пажње и блискости са студентима постали су знак препознавања и разликовања Факултета од других сличних институција. 

Ми смо још увек млад Факултет, али постати, опстати и развијати се у нашим условима сматрамо успехом. За кратко време постизали смо снага, о чему говоре и признања која добијамо у земљи и свету. Међу њима су: престижна европска интернационална награда за квалитет миленијум, која нам је додељена у Паризу, јула 2000. године, Међународна златна награда за комерцијални престиж Нови миленијум, новембар 2000, и др.

Стварни успех Факултета за менаџмент “Браћа Карић” је квалитет његових студената и њихова одлука да озбиљно студирају, али и изузетна компетентност његових професора. Студенти уче како да као менаџери буду практични, креативни, иновативни, флексибилни, брзи у одлучивању, и у свему фокусирани на квалитет. Наши студенти уче не само да се прилагођавају променама, већ и да сами креирају промене у свом окружењу.

Најбољом потврдом квалитета досадашњег рада сматрамо број својих дипломаца запослених  на престижним  позицијама светских и домаћих фирми, као и оних који са великим успехом студирају на последипломским студијама светских универзитета.

Истакнути наставници на Факултету за менаџмент и то само они у звању редовних професора: 

Проф. др Милутин Ћировић, Економски факултет БУ

Проф. др Бранислав Машић

Проф. др Драгана Милојић

Проф. др Небојша Марић

Проф. др Стевица Крсмановић

Проф. др Костадин Пушара

Проф. др Миомир Јакшић, Економски факултет БУ

Проф. др Слободан Ћамиловић, 

Факултет организационих наука

Проф. др Бранко Маричић, Економски факултет БУ

Проф. др Живко Дулановић, Факултет организационих наука

Проф. др Светолик Костадиновић

Проф. др Јуриј Бајец, Економски факултет БУ

Проф. др Миле Јовић

Проф. др Слободан Крчевинац, Факултет организационих наука

Проф. др Весна Милићевић, Факултет организационих наука

Проф. др Небојша Савић

Проф. др Светислав Пауновић

Проф. др Бошко Живковић, Економски факултет БУ

Проф. др Иван Багарић

Проф. др Лариса Јовановић

Поводом 25. година рада Универзитета, Председник БК Групе Богољуб Карић се захвалио свим професорима, њиховим млађим колегама у звању ванредних професора, доцената и асистената, јер су пуно учинили у афирмацији и развоју нашег Факултета за менаџмент. Пошто сам био дуго одсутан у иностранству на сасвим другим пословним активностима нисам се много бавио Универзитетом већ сам то поверио Миланки Карић, председници Фондације БК и Универзитета. 

Веома ми је жао што је наш високошколски првенац имао значајне проблеме због којих није могао да опстане у онаквом садржају и статусу какав је био пуних петнаест година. 

Зашто се није одржао први Факултет за менаџмент и који су разлози за то? Постојало је више разлога који су се испољавали паралелно и за које је тешко утврдити чији је појединачни утицај био одлучујући. Навешћу неке од тих разлога:

Чим је Факултет почео убрзано да се развија, и по структури и квалитету својих студијских програма, ауторитетом својих професора,  популарношћу на тржишту високошколских установа, могућношћу да студенти своју праксу обављају у бројним компанијама унутар БК групе и ван ње, дошла је официјелна забрана од стране Београдског Универзитета да њихови професори не могу истовремено да предају и на свом матичном факултету и на приватном факултету. Морали су да се определе, а због чега је наш Факултет за менаџмент у року од неколико месеци остао без значајног броја најистакнутијих кадрова, са ФОН-а и Економског факултета у Београду. Ова нова ситуација са професорским кадром вероватно је у приличној мери утицала на смањење броја студената који су до тада имали амбицију да се упишу на наш Факултет. 

Други разлог који је директно утицао на опадање броја студената и њихово интересовање за Факултет за менаџмент је затварање (насилно) фирми из БК групе – банке, осигуравајућег друштва, БК Телекома, преузимање и продаја Мобтела и др. чиме су студенти наших факултета изгубили могућност практичне наставе у тим фирмама, као и могућност и перспективе њиховог запошљавања у тим компанијама по дипломирању. 

Није безначајан ни разлог што је у кратком временском периоду због одлазака већег броја чланова породице Карић у иностранство, због нових послова БК групе, после затварања фирми у Србији, а чиме је наш ауторитет и подршка развоју Факултета била смањена. 

У таквој ситуацији извршили смо прерасподелу студената са Факултета за менаџмент на друге, по програму сродне факултете унутар БК Универзитета (највећи део њих је прешао на Факултет за трговину и банкарство). 

Такође све већа појава нових приватних факултета у свим већим градовима широм Србије из области менаџмента допринела томе да се дезинтегрише тржиште високошколских услуга и смањи интересовање за студирање у Београду, истакао је Богољуб Карић.

Факултет за трговину и банкарство

Зграда у којој је почела са радом Академија за трговину у Пећи

Факултет за трговину и банкарство произашао је из потребе пословног система Браћа Карић да се управо развија у области банкарства и трговине на домаћем и међународном тржишту. Обзиром да таквог факултета у то време није било, управни одбор БК групе у сарадњи са Фондацијом Браћа Карић и Институтом за развој малих и средњих предузећа основао је овај факултет, а који је већ имао темељ у Академији за трговину у Пећи у статусу више школе

Академија за трговину добила је решење Министарства просвете Србије за први степен двогодишње наставе 1993 године, а наредне 1994. године добила је решење од исте институције за четворогодишње студије под називом Академија за трговину. Преласком у Београд Академија за трговину прерасла је у Факултет за трговину, банкарство и рачуноводство и ревизију под којим називом је наставила да ради у Београду као чланица Унивезитета Браћа Карић ( видети прилог Законских решења о оснивању Академије за трговину – два решења )

Пословни систем “Браћа Карић” је већ развио трговинску делатност у области, пре свега, велетрговине као и све више у иностранству у области експорт-импорт активности. 

Новоформирана “Карић банка” доживела је већ у прве две године велику експанзију,  као и неке друге новоформиране приватне банке и штедионице, коју годину касније, широм читаве тадашње Југославије. Свака од тих банака имала је потребе за високо стручним кадром из области банкарства који није могао једноставно да буде обезбеђен из ресурса постојећих великих српских односно југословенских банака као што су:  Беобанка,  Југословенска инвестициона и кредитна банка,  Београдска банка, Југобанка, Љубљанска банка и др. а које су већ 2001/2002. године су отишле у стечај.

Потреба за квалитетним и модерним стручњацима из области финансија и банкарства постајала је све већа, а тиме и све већи број потенцијалних студената Факултета за трговину и банкарство.  Трговина и банкарство била су два студијска програма унутар овог факултета. 

Променом закона у овој области, монопол државних трговинских фирми за трговину на велико и мало,  а нарочито у области међународне трговине и експорт-импорт послова омогућили су да се практично сруши монопол државних фирми за спољну трговину, тако да су по том новом закону и приватне фирме, уз задовољење одређених формалних услова, могле да обављају међународну трговину. На тај начин је и у овој области трговине и међународне трговине постојала све већа конкуренција, а то значи и потреба за школованих кадровима из области унутрашње и спољне трговине.

Средином осамдесетих и почетком деведесетих година и унутар БК групе унутрашња и спољна трговина постала је  све значајнија делатност не само у Југославији, а нарочито трговини према “већ бившем” Совјетском Савезу, а потом и на тржиштима Русије и ЗНД-а (Заједница независних држава) као и тржишту Канаде, САД-а, Кине и других земаља постојећих и будућих чланица Европске уније. На тај начин су и потреба за новим кадровима у области модерне трговине постојала је све већа,  а то значи и већи прилив потенцијалних студената на Факултету за трговину и банкарство.

Овај Факултет основан  је са намером  да се развија као извориште знања и вештина за бављење не само трговином, већ и банкарством, финансијама, рачуноводством и сл.

Програми по којима се на њему учи и студира били су креирани по угледу на програме сличних иностраних факултета. 

Резултат слика за гордана ајдуковић

Декан Факултета за трговину и банкарство

“Свесни смо да факултете чине великим – велико дело њихових  бивших студената. Верујемо да су темељи нашег факултета чврсти и да ће он опстати и развијати се,  да ће  нас надживети прилагођавајући се временима што долазе, привреди и друштву.” рекла је обраћајући се студентима поводом десетогодишњице Факултета декан Факултета за трговину и банкарство проф. др Гордана Ајдуковић.

Факултет за трговину и банкарство “Јанићије и Даница  Карић” започео је са радом у Београду 1993. године. Урађени су нови савремени наставни планови и програми који су проширени и на област финансија, банкарства, рачуноводства, а касније и ревизије. Применом реформе високог школства, а у складу са Болоњском декларацијом уместо ранијих смерова уведени су заокружени студијски програми који су морали бити презентирани и акредитовани од стране Републичке комисије за акредитацију и квалитет.

Сам Факултет је кроз своје скоро три деценије постојања мењао свој наставни план и програм прилагођавајући се технолошким променама, захтевима тржишта и развоју науке у овим областима.

Данас на овом факултету постоје следећи студијски програми: Основне академске студије: Трговина; Ревизија и рачуноводство; Финансије (ДЛС); Агробизнис и агроекономија. Мастер академске студије: Трговина, Агробизнис и агроекономија. Докторске студије: Међународна трговина и бизнис.

Основне студије су организоване са заједничким предметима у прве две године, а касније се гранају према специјализованим студијским програмима.

Обавезни део наставног процеса односио се управо на праксу наставника и студената у предузећима, банкама, осигуравајућим друштвима. Студенти се укључују у практичан рад према својим афинитетима, потребама и намерама.

Наши дипломци заузимају високе позиције у свим сферама друштва, запослени су у успешним предузећима у земљи и иностранству (Coca Cola, Mercedes Benc, НИС, Delhaze Group, Србија гас, Gazprom Njeft и др), заузимају руководеће функције у финансијским институцијама (Сociete Generale Banka, Banca Intesa, Raiffeisen Bank, Addiko banka, Комерцијална банка, Народна банка Србије, Београдска берза, Deloitte and Touche, Ernst&Young, Uniqa осигурање, Дунав осигурање и др), као и у државним службама од локалне самоуправе до министарства. 

На нашем факултету су студирали и студенти из Русије, Казахстана, Украјине, Киргистана и Узбекистана. Ови студенти су данас успешни лидери у својим земљама.

Проширењем студијских програма и под данашњим називом Факултет за финансије, банкарство и ревизију, образује студенте за савремену економију, трговину, маркетинг, порезе и царине, финансије, банкарство, рачуноводство и ревизију, агробизнис и аграрну економију.

На крају навешћемо и неке истакнуте наставнике на Факултету за трговину и банкарству који су дуго година предавали на
Факултету:

Проф. др Љубомир Маџар

Проф. др Гордана Ајдуковић

Проф. др Зоран Попов

Проф. др Јозефина Беке

Проф. др Божидар Миленовић

Проф. др Стевица Крсмановић

Проф. др Мирослав Дреновак

Проф. др Милорад Иванишевић

Проф. др Костадин Пушара

Проф. др Зорка Грандов

Проф. др Слободан Ивовић

Проф. др Вера Минић

Проф. др Драган Вучинић

Проф. др Бошко Живковић

Проф. др Боривоје Прокоповић

Проф. др Вук Огњановић

Проф. др Маријана Видас Бубања

Проф. др Миљана Барјактаревић

Проф. др Инес Бесаревић, 

Проф. др Живана Пржуљ

Свима њима се и овом приликом захваљујемо што су своје име и научни ауторитет као и свој труд, знање и звање уложили у раст и развој овог Факултета.

Факултет за предузетни менаџмент

Први приватни Факултет у Новом Саду. Основан је 1998. године као четврти Факултет у саставу Универзитета “Браћа Карић”. Студије на Факултету за предузетни менаџмент трајале су четири године, а по завршеном студију студенти стичу звање: дипломирани инжењер за предузетни менаџмент. 

Студенти се након друге године студија опредељују за један од смерова:

Студенти су се усмеравали на послове који се обављају из делокруга рада органа управљања предузећем. Органи  управљања предузећем: скупштина, управни одбор и директор своје одлуке могу доносити само на основу квалитетно припремљене и стручне подлоге, у чијој  припреми управо треба до учествују кадрови овог профила у оквиру рада стручних служби предузећа.

Програм је био конципиран тако да омогући стицање знања студентима чије је главно интересовање техничко-технолошки аспект управљања и од три понуђена смера најсличнији је индустријском менаџменту који се изучава посебно у САД.

Овај програм био је намењен је студентима који своју инжењерско-менаџерску каријеру настављају у широком спектру делатности, на пословима везаним за постизање задовољства корисника организације: спољашњих и унутрашњих. Кроз предмете сврстане у две категорије: предмети намењени профилисању савременог теорије и праксе увођења и примене система квалитета и предмети намењени стицању техничких знања из области квалитета у оперативној организацији посла и радних места.

Факултет за предузетни менаџмент, поред образовања, обављао је и следеће активности: пројектовање модела савременог приступа образовању; развија консалтинг услуге за различите профиле и менаџмент послове; истражује тржишта; организује семинаре из области развоја предузетништва и др.

После више од деценије рада факултет је престао са радом због велике конкуренције од стране факултета који су проширили свој програм на област менаџмента производње, а такође и због отварања неколико приватних факултета и универзитета. Студенти су распоређени на одељењу нашег Факултета за трговину и на друге факултете у оквиру БК Универзитета у Београду.

Факултет за менаџмент у спорту

Спорт, а пре свега професионални спорт, је несумњиво једна од најуспешнијих области привредног и друштвеног живота у нашој земљи. На то јасно указују резултати који су постигнути у индивидуалном, клупском и репрезентативном нивоу. Иако смо мала земља вероватно смо освојили највише медаља и пехара по глави становника на најразличитијим међународним, европским и светским такмичењима и првенствима. Поменимо само тенис, кошарку, одбојку, пливање, ватерполо, веслање, борилачке спортове и др. 

На овом факултету студенти имају прилику да усвоје не само теоријска знања из различитих спортских дисциплина и спортског менаџмента, већ и практична искуства у вођењу и управљању професионалним клубовима, спортским организацијама и спортским савезима. 

Проф. др Милан Митровић. први декан Факултета

Приликом обраћања студентима прве генерације будућих менаџера у спорту декан Факултета Професор др Милан Митровић им је између осталог рекао: 

Током студија добићете могућност да се упознате савременим спортским менаџментом у различитим спортским дисциплинама, спортском индустријом, са водећим произвођачима спортске опреме у свету, њиховим маркетиншким активностима, медијском промоцијом спорта и др. Ваши професори неће бити само теоретичари из дисциплина спортског менаџмента и тренинга, тренажног процеса већ ће поред њих бити као предавачи бивши и садашњи врхунски спортисти који ће вам приближити оно што је и за вас најважније – технологију спортског успеха. 

У прве две године студија сви студенти стичу потребна знања из области које су неопходне сваком спортском стручњаку као што су:  основе менаџмента, информатика и статистика у спорту, функционална анатомија, олимпијско образовање, пословно комуницирање, етика у спорту, енглески језик и др.

После завршене друге године студија, студенти се опредељују за један од два смера: менаџмент у спорту и спортске тренере. Студенти који се определе за смер менаџмента у спорту проширују своја знања из области управљања спортским организацијама и клубовима кроз изучавање предмета: менаџмент у спорту, спортско право, финансијски менаџмент, маркетинг клубова и спортиста, односи са јавношћу и др.

На смеру за спортске тренере, студенти проучавају предмете: спортска медицина, теорија спортског тренинга, спортска техника и тактика, дијагностика спортиста, управљање људским ресурсима, менаџмент спортских организација, организација и др.

Почевши од врхунских менаџера, до селектора и тренера, који доказују своју успешност освајањем најпрестижнијих медаља и награда у међународној конкуренцији.

Професори Факултета приликом почетка школске 2001/2002. године

Факултет за менаџмент у спорту је основан 2001. године. Школске 2001/02. године уписују се студенти прве генерације на Факултету за менаџмент у спорту. Ово је први званично признати програм за школовање спортских менаџера на овим просторима, а и шире, чиме је привукао велики број заинтересованих студената.

Вања ГрбићРезултат слика за вања грбић

Овај факултет је прва приватна високошколска установа, у овој области која је поред академских студија добила акредитацију и за програме последипломских и докторских студија.

Сматра се да технологија у свету застарева у правилним временским интервалима од по четири године, а да технологија рада у врхунском спорту застарева још брже. Разлог томе је што се великом брзином развија тржиште спортске индустрије, тако да спортска индустрија условљава организацију професионалних клубова као компанија, без обзира на то како је формирана власничка структура. Усавршавање тренажне технологије и организације спортских клубова се свакодневно унапређује, унапређује се спортска тактика, технологија тренинга, технологија исхране спортиста, а све у циљу унапређења технике, снаге, издржљивости, брзине и експлозивности спортиста како  у индивидуалним тако и више у колективним спортовима. 

Кошаркашка екипа “Лавови 063” из које су четворица студенти нашег Факултета

Спортски менаџмент је област коју карактерише изразита практичност у раду. Из тог разлога, наши студенти имају могућност да обављају праксу у најзначајнијим спортским организацијама и клубовима  у земљи. Ова сарадња је институционализована и покривена већим бројем уговора са спортским савезима, организацијама и самим клубовима. Посебно су биле добре погодности за практичан рад студената када је БК група истовремено са оснивањем Факултета инвестирала у професионални спорт у дисциплинама фудбал и кошарка. Тако су купљена управљачка права у фудбалском клубу Земун и кошаркашком клубу Миријево које је за три године од најниже београдске лиге дошао до прве савезне лиге у кошарци под именом Лавови 063. 

Од самог оснивања, у континуитету су наставу држали најеминентнији професори у својим областима, а често су им се придруживали домаћи и инострани афирмисани спортски стручњаци као предавачи по позиву. Наши професори остварују запажено учешће на престижним светским научним и стручним скуповима и тако, поред сакупљања најновијих научних сазнања, промовишу наш Факултет и наш Универзитет.

На Факултету за менаџмент у спорту данас се можете определити за неки од следећих акредитованих студијских програма:

Назив предмета на основним студијама: Информационе технологије; Теорија спорта; Увод у менаџмент; Функционална анатомија; Етика у спорту; Историја спорта; Основи статистике; Психологија спорта; Енглески језик 1; Менаџмент у спорту; Олимпијско образовање; Антропомоторика; Комуникације у спорту; Право у спорту; Изборни предмет 1 (Менаџмент у спортској индистрији или Менаџмент школског спорта); Изборни предмет 2 (Жене и спорт  или Менаџмент универзитетског спорта); Лидерство у спорту; Управљање људским ресурсима; Финансијски менаџмент; Економика спорта; Енглески језик 2; Стратегијски менаџмент; Изборни предмет 3 (Италијански језик1 или Шпански језик 1); Изборни предмет 4 (Менаџмент у професионалном спорту или Менаџмент тренажне технологије); Енглески језик 3; Маркетинг у спорту; Менаџмент спортских организација; Односи с јавношћу у спорту; Менаџмент спортских објеката; Менаџмент спортских такмичења; Изборни предмет 5 (Дијагностика спортиста или Менаџмент спортских такмичења); Изборни предмет 6 (Предузетништво у спорту или Управљање фитнес програмима). 

Мастер студије: Менаџмент у савременом спорту; Безбедност у спорту; Методологија научног истраживања; Стратегијски маркетинг у спорту; Изборни предмет 1 (Технологија спорта и спортског тренинга или Физиологија спорта); Предузетнички менаџмент; Спорт посебних група; Управљање пројектима у спорту; Менаџмент тренажне технологије; Методологија научног истраживања; Тренажна технологија у теорији и пракси и Програмирање тренинга у спорту. 

Велика препорука за наш факултет су наши дипломирани студенти, врхунски спортисти и познати функционери, тренери, менаџери или пословни људи: Никола Грбић, Слободан Бошкан, Данило Икодиновић, Александар Шапић, Влада Вујасиновић, Дејан Савић, Јанко Типсаревић, Андрија Прлаиновић, Живко Гоцић, Вукашин Авдаловић, Коста Перовић, Лука Богдановић, Марко Јарић, Зоран Ерцег, Горан Буњевчевић, Драгана Пешић, Нађа Хигл, Миленко Савовић и многи други.

Факултет за информационе технологије

Лазар Копања, Декан ФакултетаLazar Kopanja

У складу са развојем савремених и нових информационо-комуникационих технологија Алфа БК Универзитет је основао Факултет информационо-комуникационих технологија. Основни циљ ФИТ-а је образовање квалитетних стручњака из области информационих технологија који ће својим знањем и активношћу унапредити процес праћења развоја процеса и примене информационе технологије, комуникационих система и приближавање наше привреде и друштва глобалним условима. 

Наставни план и програм се протеклих неколико година, у складу са динамичним променама у ИТ сектору, интензивно мењао са циљем да се сви нивои студија учине ефективнијим и актуелнијим. 

Велика потражња за дипломираним инжењерима информационих технологија произилази из потреба свих сегмената савременог електронског друштва: е-бизниса, е-пословања, е-здравства, е-образовања, е-банкарства, е-администрације.

Развој наше привреде и савременог друштва на овим просторима условљен је и присуством стручних кадрова у домену ИТ. И обрнуто, ако се наша привреда развија у складу са светским потребама и технологијама онда ће све већа потражња бити за ИТ стручњацима. Планирање, стратешки развој, пословање у систему ланца вредности и ланца набавке, примена математичко-статистичких метода у одлучивању, архитектонско пројектовање у грађевинарству путем рачунара и одговарајућих софтвера пословање преко интернета кроз е-трговину, е-банкарство, е-образовање, избор туристичке дестинације у земљи и свету, примена информатике у медицини (дијагностика, хирургија и др), све су то области које су незамисливе у савременом пословању применом ИТ.

Диплома Факултета информационих технологија Алфа БК универзитета је гаранција испуњења међународних стандарда образовања и високог степена теоријских и апликативних знања савремених информационих система и технологија, у даљем самосталном и тимском раду и отвориће многа врата ка успешној професионалној каријери.

Области и предмети на основним студијама: Основи информационих технологија; Математика; Вероватноћа и статистика; Основе информационих система; Основи програмирања; Оперативни системи; Алгоритми и структуре података; Енглески језик; Комуникациони системи; Рачунарске мреже и телекомуникације; Програмирање; Архитектура рачунарских система; Мултимедијалне и графичке апликације; ЕРП системи или Компјутерске графике; Операциона истраживања; Програмирање; Теорија система и информација; Базе података; Веб технологије; Интернет маркетинг; Системи за подршку одлучивања; Управљање људским ресурсима; Управљање пројектима; Вештачка интелигенција; Основе заштите информација; Стручна пракса; Менаџмент информационих система; Пројектовање информационих система; Пословни информациони системи; Е-пословање; Софтверско инжењерство; Интеракција-човек-рачунар; Правне основе информационих система. 

Назив предмета на мастер студијама: Алати и методе софтверског инжењерства; Управљање развојем информационих система; Стручна пракса; Изборни предмет (Моделовање и оптимизација пословних процеса или Управљање знањем); Изборни предмет (Логистичко програмирање или Технолошки информациони системи). 

D:\Dokumenta\Downloads\20210125_135933.jpgПредмети на докторским студијама: Методологија научно-истраживачког рада; Напредни информациони системи; Теорија преноса података; Студијско истраживачки рад на изради; Приступног рада за докторску дисертацију; Израда и одбрана Приступног рада; Докторска дисертација (студијско истраживачки рад и израда и одбрана докторске дисертације); Изборни предмети: Напредне бежичне рачунарске мреже; Моделирање интелигентних бежичних мрежа; Принципи дизајнирања интерактивних мултимедијалних система; Сателитски комуникациони системи; дигитална обрада сигнала; Дигитална обрада слике; Алгоритми мрежног програмирања;  Управљачки информациони системи и  Менаџмент квалитетом и информациони системи.

Захваљујући свеобухватности и модерном приступу и избору предмета на свим нивоима студирања студенти ће и теоријски и практично бити оспособљени за увођење у посао и професионалног развој.

 Студентска пракса омогућује студентима да уђу у праксу и улоге ИТ-а у пословним процесима компаније (реализација: руководилац), базе података, планирање, анализа тржишта и продаје, финансијска анализа, управљање ланцем производа, ланцем набавке и др.

Факултет за стране језике

Као један од млађих факултета, Факултет за стране језике основан је 2005. године у оквиру Алфа БК Универзитета и први је приватни факултет за филологију у нашој земљи. Функција и мисија Факултета јесте стварање квалитетних стручњака из области страних језика и књижевности. Циљ студијског програма је образовање наставника и професора енглеског језика као и преводилаца за енглески језик. 

Основне академске студије Англистике организоване су као четворогодишњи студијски програм током којих студенти стичу знање не само из савременог енглеског језика, већ и из енглеске, америчке и канадске књижевности. На тај начин наши студенти имају прилику да се детаљно упознају са англо-америчком културом.

Карактеристику нашег студијског програма огледа се и у томе што наши студенти имају прилику да своја знања прошире и на области пословног енглеског језика, информатике, управљања људским ресурсима и културе, садржаја и начина пословног преговарања, што им омогућује да постану успешни професионалци који раде у земљи и иностранству, не само као професори, преводиоци и судски тумачи – већ и у успешним компанијама као менаџери и консултанти, са одличним познавањем енглеског језика.

Професори и сарадници подстичу и развијају код студената способности за тимски рад, креативност, флексибилност и остваривање квалитетне комуникације. Циљ овог студијског програма је и да омогући студентима да стекну знања и вештине за обављање послова у области образовања, преводилаштва, културе, издаваштва, односа са јавношћу, међународне сарадње и свим областима које захтевају професионални профил стручњака за енглески језик.

Настава се одвија на интерактиван и динамичан начин, у малим групама, чиме се постиже максималан учинак у наставном процесу. Факултет за стране језике организује и бројне ваннаставне активности, креативне радионице, преводилачке секције и гостујућа предавања, на којима студенти имају могућност да развијају своје таленте и стекну додатна и шира знања.

Велика пажња се посвећује издавачкој делатности, која се одвија у неколико праваца. Нова едиција значајних научних монографија наших професора, под називом едиција „Нови видици”, покренута је 2014. године. Факултет од 2009. године издаје „Речи“: часопис за језик, књижевност и културу, категоризован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као научни часопис. У нашим публикацијама обезбеђујемо простор где млади истраживачи и студенти могу изложити резултате свог рада.

Основне академске студије Факултета за стране језике Алфа БК Универзитета – Студијски програм Англистика: Британска култура и цивилизација; Увод у српски језик; Основе информационих технологија; Савремени енглески језик 2; Теорија књижевности; Америчка историја и друштво; Реторика; Савремени енглески језик 3; Енглеска књижевност до 1700. године; Савремени енглески језик 4; Енглески класицизам и сентиментализам; Шекспирове драме; Шпански језик 1; Шпански језик 2; Савремени енглески језик 5; Књижевност енглеског романтизма; Морфологија енглеског језика;  Савремени енглески језик 6; Викторијанска књижевност и култура; Синтакса енглеског језика; Америчка књижевност 19. века; Шпански језик 3; Књижевност британског модернизма; Пословни енглески језик 1; Основи методике наставе енглеског језика; Америчка књижевност 20. века; Пословни енглески језик 2; Историја енглеског језика.  

Након завршених основних студија, студенти имају прилику да наставе мастер студије из два модула – лингвистике и књижевности, и да се уз посвећен менторски рад даље усавршавају у области енглеског језика и књижевности.

Предмети на мастер студијама: Англистика – лингвистика; Методологија лингвистичких истраживања;  Академско писање;  Студијско – истраживачки рад; Мастер дипломски рад.

По завршетку студија, студенти Факултета за стране језике граде успешне каријере као наставници и професори у школама, преводиоци и руководиоци у успешним компанијама. 

Неки од најбољих студената ангажовани су на нашем факултету, где граде даље своју академску каријеру као сарадници и асистенти, а многи су школовање наставници на универзитетима широм света, јер се наше дипломе препознају и признају у светским оквирима.

Факултет за стране језике покренуо је 2014. године едицију „Нови видици“ као амбициозан пројекат, који успева да испуни задате критеријуме високог квалитета, да одржи завидну динамику објављивања и јавности понуди резултате модерних истраживања из области књижевности.

Сваке године, након завршене међународне научне конференције коју организујемо на факултету, објављујемо зборнике презентованих радова који задовоље пропозиције и рецензије дате од стране уредништва.

Поред основне делатности, Факултет за стране језике такође организује курсеве енглеског језике за средњошколце да унапреде своја знања из енглеског језика који је у суштини глобални језик међукомуникације.

Факултет за математику и рачунарске науке

Факултет за математику и рачунарске науке је најмлађи факултет у саставу Алфа БК Универзитета.

Наш циљ на Факултету за математику и рачунарске науке је да пружи образовање и могућност истраживања са фокусом на стварање и развој рачунарске технологије изградњу информационих система и стварање информатичког друштва.

У оквиру мисије Факултета циљ је спајање традиционално сродних области математике и рачунарских наука. Студенти после успешно завршених четворогодишњих основних академских студија (осам семестара – 240 ЕСПБ) стичу стручни назив – дипломирани информатичар. Са овом стеченом дипломом широка је лепеза послова које могу да компетентно раде, не само из области информатике и рачунарства, него и да изводе наставу математике у основној, а од недавно и у средњој школи. 

Мастер студије трају једну годину (два семестра – 60 ЕСПБ) и након успешно завршених мастер студија добија се стручни назив – мастер информатичар.

Докторске студије трају три године и после успешно положених испита и одбрањене докторске дисертације добија се научни степен -доктор наука – рачунарске науке.

Оснивачу и председнику компаније Комтрејд, господину Веселину Јевросимовићу, је 2016. године Алфа БК Универзитет доделио почасни докторат и титулу почасног професора. У оквиру свечаности потписан је и уговор о пословно-техничкој сарадњи између Алфа БК Универзитета и компаније Comtrade, а што је омогућило да студенти нашег факултета своје знање и вештине проверавају и унапређују управо у компанији Комтрејд.

Студенти након успешно завршених четврогодишњих основних академских студија (осам семестара – 240 ЕСПБ) стичу стручни назив – дипломирани информатичар (дипл. информ.). 

Мастер студије трају једну годину (два семестра – 60 ЕСПБ) и након успешно завршених мастер студија добија се стручни назив – мастер информатичар (маст. информ.).

Докторске студије трају три године (шест семестара – 180 ЕСПБ) и после успешно положених испита и одбрањене докторске дисертације добија се научни степен – доктор наука – рачунарске науке (Др).

Назив предмета на основним студијама: Математичка анализа 1; Линеарна алгебра 1; Увод у рачунарске науке; Математичка анализа 2; Линеарна алгебра 2; Организација рачунара; Програмирање 1; Математичка логика; Дискретна математика; Алгоритми и структуре података 1; Архитектура  рачунарских система; Програмирање 2; Енглески језик 2; Дискретна математика;  Операциона истраживања; Вероватноћа и статистика; Оперативни системи; Базе података 1; Енглески језик 3; Базе података 2; Нумерички алгоритми и оптимизација;  Софтверско управљање пројектима; Системи за подршку одлучивању; Методина наставе информатике; Вештачка интелегенција 1; Безбедност рачунарских система;  Изборни предмет 5; Програмирање на Wеб-у; Рачунарске мреже; Вештачка интелигенција 2; Методика наставе математике.

Мастер студије

Мастер информатичар (маст.информ.) назив предмета: Преводиоци и интерпретатори; Теорија алгоритама, језика и аутомата; Примењена педагогија; Пројектовање софтвера; Микропроцерски.

Докторске студије

Докторске студије трају три године и после успешно положених испита и одбрањене докторске дисертације добија се научни степен – доктор наука – рачунарске науке (Др)

Назив предмета: Методологија научно-истраживачког рада; Алгоритми нумеричке линеарне алгебре; Студијско истраживачки рад на изради; Приступног рада за докторску дисертацију; Израда и одбрана Приступног рада за докторску дисертацију;  Докторска дисертација (студијско истраживачки рад); Докторска дисертација (израда и одбрана докторске дисертације).

Студије продубљују практична и академска знања студената који су завршили основне студије грађевинарства специфичним и комплексним областима које надграђују свакодневну инжењерску праксу. 

0