Пројекат развојне организације браће Карић урађен је у сарадњи са др Миланом Митровићем професором са ФОН-а у сталној сарадњи са Генералним директором СОУР-а Богољубом Карићем. Пројекат је урађен за три месеца и иако је носио назив организација СОУР Браћа Карић у суштини је то био пројекат БК групе као сложене организације за наредних пет година. Са новом организационом структуром и новим пословним активностима, посебно у области услуга, са променом приступа производњи, са променом управљачких функција, са новим компанијама унутар корпуса услуга, са започетим међународним активностима у Москви и новом модерном организацијом пословних функција, настао је нови организациони модел раста и развоја пословног система Браћа Карић.

Као генерални директор СОУР „Браћа Карић“ у тој новој организацији препознао сам велике и неслућене могућности развоја БК групе посебно у сфери услуга. Нова организациона структура компаније представљена је шемом СОУР Производно-пословни систем „Браћа Карић“ из септембра 1989. године и усвојена од стране свих оснивача и власника СОУР Браћа Карић и оперативних директора појединачних производних програма.

Производно – пословни систeм БКграфичка шeма

Управљање и руковођење

Нова организација система мале привреде Браћа Карић, септембар 1989. године

ПРИЗВОДНО – ПОСЛОВНИ СИСТЕМ “БРАЋА КАРИЋ”

1. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

2. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДНО ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

септембар 1989. год.

УПРАВНИ ОДБОР 

(СПЕЦИЈАЛНИ КОМИТЕТ)

Највиши орган управљања и руковођења производно-пословним активностима система “Браће Карић” је Управни одбор (Специјални комитет).

Управни одбор (Специјални комитет) сачињавају оснивачи фирме “Браће Карић” у функцији :

1. Богољуб Карић – Председник Компаније

2. Зоран Карић – Потпредседник Компаније

3. Драгомир Карић – Потпредседник Компаније

4. Сретен Карић – Потпредседник Компаније

ПОСЛОВНИ САВЕТ

У остваривању функција Управног одбора својим радом и саветима помажу чланови пословног савета. Чланове пословног Савета, које именује Управни одбор, чине истакнути стручњаци из области науке, привредних асоцијација, банкарских институција и великих компанија. Стални чланови Пословног Савета имају функцију неизвршних директора.

СОЦИЈАЛНИ САВЕТ

Социјални Савет који је већ постојао у СОУР „Браћа Карић“ наставља да се бави питањима социјалне заштите запослених и друштвене одговорности компаније у целини.

Сачињавају га:

Оливера Карић – Оснивач фирме – Председник Савета 

Чланови Савета: Миланка Карић, Хафа Карић, Мариана Карић, Славица Карић.

Активности Савета :

– креирање и вођење социјалне политике фирме,

– развој међуљудских односа и хуманизација рада,

– унапређење радних услова и заштита радне и животне средине,

– развој организационе културе и понашање у организацији,

– стипендирање деце запослених,

– креирање културно-рекреативних садржаја,

– фондације и донаторства, и др.

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Представља највиши ниво непосредног руковођења производно-пословним активностима система “Браћа Карић”.

Одбор директора чине:

Генерални директор и чланови Одбора директора, односно извршни директори основних група активности и најзначајнијих пословних функција.

Одбор директора носилац је разраде, спровођења и контроле реализовања концепције и стратегије развоја компаније, усвојене од стране Управног одбора (Специјалног Комитета).

Одбор директора непосредно је одговоран за успешно пословање компаније.

Извршни директори непосредно су и појединачно одговорни за успешно остваривање послова и задатака основних група активности и најзначајнијих пословних функција.

Извршни директори предлажу директоре производно-пословних јединица.

Директор производно-пословне јединице непосредно руководи и одговоран је за успешно остваривање активности пословне јединице, односно одељења. 

0