Организација и рад Удружења индустријалаца и предузетника Србије

Удружење индустријалаца и предузетника Србије требало је да настави традиције истоименог удружења које је основао кнез Александар Карађорђевић.  

На основу Закона о удруживању грађана у удружења из 1996. године, на оснивачкој седници Удружења одржаној 19.06.2003. године усвојен је кодекс правила о раду и функционисању Удружења.

Удружење индустријалаца и предузетника Србије – УИПС

Удружење индустријалаца и предузетника Србије (у даљем тексту: Удружење) је асоцијација појединаца, организација и институција, у чијем средишту су интереси власника приватног капитала и њихових пословних асоцијација, који својом делатношћу доприносе економском и социјалном развоју заснованом на тржишним принципима и европским и светским стандардима, унапређењу научно-технолошке и институционално-правне основе привређивања, повећању ефикасности пословања тржишних субјеката, унапређењу стања социјалног дијалога, подстицању коришћења и развоју технологија које не угрожавају животну околину, као и интеграцији Државне заједнице Србије и Црне Горе у европске и светске економско-финансијске токове.

Удружење је организација формирана ради координирања, унапређења, представљања и одбране интереса својих чланова.

Удружење је независна, интересна и невладина организација, добровољно удружених чланова која – у складу са својим програмским циљевима и друштвеном мисијом – послује на непрофитним основама.

Удружење има статус правног лица, а своје активности реализује у складу са позитивним законским прописима Републике Србије и опште усвојеним међународним стандардима у области рада и привређивања, поштујући начела јавности рада и равноправности својих чланова. 

Удружење ће пословати под називом:

Удружење индустријалаца и предузетника Србије

Седиште Удружења је у Београду, Булевар Николе Тесле 42-а.

У правном промету Удружење користи печат и штамбиљ с називом и седиштем Удружења.

Печат је округлог облика са текстом пуног назива Удружења по ободу печата, седиштем у средини по потреби бројем печата испод седишта, на српском језику, латинично писмо.

Штамбиљ је правоугаоног облика са текстом назива Удружења са простором за упис броја предмета и датума завођења списа у деловодни протокол.

Удружење има знак-логотип чији садржај и облик утврђује Управни одбор Удружења.

Организациона структура удружења у Републици Србији

Удружење делује у оквиру јединственог система индустријалаца и предузетника, на територијалном и гранском принципу.

Јединствен систем чине:

– Регионални/окружни одбори – Општински/градски одбори – Грански сектори

Јединство система Удружења обезбеђује се:

1. Одредбама овог Статута

2. Споразумима о сарадњи са привредним и другим субјектима(у даљем тексту : споразуми)

3. Актима и одлукама донетим у складу са законом, споразумима и овим Статутом.

Циљеви и задаци удружења и начин њиховог остваривања

Циљеви и задаци Удружења су:

1. анимирање и повезивање најуспешнијих привредника Србије, Државне заједнице Србије и Црне Горе и дијаспоре за предузимање конкретних акција у домену развоја појединих привредних грана и инвестирања, у складу са принципима европске концепције привређивања;

2. систематско промовисање и одбрана приватне иницијативе, приватне својине и тржишне економије;

3. праћење, анализирање и селекција одредаба домаћих и међународних закона, прописа и конвенција од кључног значаја за пословање и развој чланова Удружења, као и за покретање иницијативе за измене постојећих и доношење нових законских решења којима се обезбеђује сигурније и ефикасније пословање и већа конкурентност југословенских предузећа на домаћем и иностраном тржишту;

4. организовање независне експертизе законских пројеката, системских решења, као и научно-техничких, иновацијских, инвестиционих и комерцијалних националних и међународних програма и пројеката;

5. припремање и остваривање програма и пројеката праћења и проучавања привредних токова у појединим гранама и делатностима и заједничког наступа својих чланова;

6. остваривање организованог утицаја на креаторе привредно-системског законодавства;

7. вршење утицаја, учешћем еминентних личности Државне заједнице Србије и Црне Горе, на јавно мњење у циљу примене нових светски признатих принципа привређивања;

8. подршка и подстицање развоја и унапређивања проналазаштва и новаторства, стварања сопствених технолошких иновација, заштита интелектуалне својине и посредовање на подручју трансфера технологије, знања и искустава;

9. ангажовање на унапређивању концепције, програма и методологије организовања сајамских манифестација у земљи и анимирање својих чланова за учешће у њима;

10. покретање иницијативе и непосредно учешће у изради и реализацији предлога концепције, система и програма образовања за предузетништво као интегралног дела реформе система, политике и програма образовања у Републици Србији, укључујући и захтев за системско уређивање перманентног образовања одраслих;

11. унапређивање свести о социјалним и грађанским вредностима и сопственом предузетничком понашању у контексту слободног друштва у развоју;

12. учешће – са економским, политичким, социјалним и културним институцијама и организацијама на међународном плану – у промовисању духа и облика сарадње, који омогућавају заједничко постизање ширих циљева напретка и развоја;

13. представљање, у границама свог Статута производни сектор Републике Србије у његовом културном, економском и производном развоју, у односима са економским, политичким и социјалним међународним организацијама.

14. колективно преговарање и закључивање колективних уговора са одговарајућим организацијама радника на свим нивоима;

15. унапређење социјалног дијалога између социјалних партнера, као начина за смањење социјалне напетости у међусобним односима

16. подржавање постојећих и подстицање нових технолошких поступака који не угрожавају животну околину.

17. уклањање свих облика дискриминације у погледу запошљавања и избора занимања.

Своје циљеве и задатке Удружење остварује:

1. представљањем интереса чланова Удружења у одговарајућим органима законодавне и извршне власти и у коморском систему на свим нивоима Републике Србије, у међународним органима и у односима са другим националним и међународним организацијама и удружењима у функцији остваривања мисије, циљева, програма и задатака Удружења;

2. учешће у раду појединих државних органа, њихових радних тела и облика деловања приликом припремања и доношења системских закона, мера и инструмената од значаја за услове пословања привредних субјеката и пласман њихових производа и услуга на домаћем и иностраном тржишту;

3. организовањем, самостално и у сарадњи са другим професионалним организацијама и институцијама, научних и стручних скупова националног и међународног карактера, као и реализацијом научноистраживачких и развојних пројеката са економским и социјалним темама од државног и међународног значаја;

4. остваривањем трајне материјалне и финансијске самосталности Удружења кроз привредну делатност, уз могућност оснивања и сопствених предузећа, као и кроз друге облике прикупљања средстава;

5. сарадњом са научним, стручним и универзитетским институцијама у земљи и иностранству;

6. организовањем семинара, стручних предавања, трибина, студијских путовања, као и других облика стручног усавршавања у земљи и иностранству;

7. организовањем општинских, градских, регионалних/окружних и покрајинских удружења у оквиру Републике Србије;

8. организовањем гранских сектора на свим нивоима где постоји потреба и могућности;

9. организовањем експертских тимова и Савета експерата, као и развојем Института МСП у својству логистике и истраживачко-стручне подлоге деловања и развоја Удружења;

10. организовањем представништава Удружења у другим земљама.

11 редовним комуникацијама са репрезентативним синдикалним организацијама, представницима међународне организације рада и другим међународним организацијама, као и иностраним пословачким организацијама.

Све делатности из претходног става овог члана Удружења ће остваривати посредством сопственог програма и пројеката који се финансирају из наменских фондова удружења или се остварују у сарадњи са другим удружењима и институцијама. 

Оснивачи, чланство и организација удружења

Оснивачи Удружења су :

Богољуб Карић, Председник Универзитета БРАЋА КАРИЋ Оливера Недељковић, Љиљана Вујић, Гордана Бељић, Љубиша Николић, Никола Димитријевић, Милутин Вукославовић, Мишо Кузмановић, Милан Гашић, Јанко Почуча.

Чланство у Удружењу је добровољно, индивидуално и колективно. Чланови Удружења могу бити редовни индивидуални и колективни, придружени, помажући и почасни/заслужни.

Редовни индивидуални чланови Удружења могу бити лица из земље и иностранства која обављају пословодне и предузетничке функције, чланови управе предузећа, као и експерти и научни радници у области предузетништва, менаџмента, тржишта рада и запошљавања,  маркетинга и образовања који прихватају овај Статут и мисију, циљеве, програм и задатке Удружења.

Редовни колективни чланови Удружења могу бити предузећа и њихове пословне асоцијације, као и општа удружења предузетника који прихватају овај Статут и желе да допринесу остваривању мисије, циљева, програма и задатака Удружења.

Придружени чланови Удружења могу бити професионална удружења и друштва, невладине организације, научне, образовне и консултантске институције, финансијске организације и фондови, као и одговарајуће институције органа јавне управе који желе да допринесу остваривању мисије, циљева, програма и задатака Удружења. Њихово придруживање регулише се Споразумом о пословној сарадњи, односно придруживању.

Помажући чланови, индивидуални и колективни чланови Удружења, могу бити сва друга физичка и правна лица која су спремна да материјално и на други начин подрже рад Удружења.

Почасни/заслужни чланови Удружења могу бити сви појединци који су заслужни за развој, рад и афирмацију Удружења.

Права и дужности редовних индивидуалних и колективних чланова Удружења су да:

1. бирају и буду бирани у органе и радна тела Удружења, учествују у раду органа и тела Удружења, дају предлоге и мишљења у вези са радом Удружења, користе се средствима која Удружење обезбеђује својим члановима, као и да буду извештавани о раду Удружења;

2. именују своје представнике за чланове Скупштине Удружења, преко којих и учествују у раду Скупштине;

3. користе базу података Удружења као и друге услуге и погодности Удружења, на начин који се регулише посебним Правилником;

4. формирају своја територијална (општинска, градска, регионална/окружна, покрајинска и републичка) и гранске секторе

5. траже подршку Удружења у остваривању идеја и пројеката усмерених на развој и унапређење својих основних делатности, односно остваривању мисије, циљева, програма и задатака Удружења;

6. учествују у реализацији планова и програма рада Удружења.

Права и дужности придружених чланова Удружења су да:

1. именују свог представника за члана Скупштине Удружења, преко кога и учествују у раду Скупштине;

2. делегирају своје представнике у друге органе и радна тела Удружења, на начин утврђен посебним правилником.

3. користе базу података Удружења као и друге услуге и погодности Удружења, на начин утврђен посебним Правилником;

4. траже и добијају подршку Удружења у остваривању својих права и интереса пред трећим лицима.

Права и дужности помажућих чланова Удружења утврдиће се посебним Протоколом који ће потписати помажући члан и председник Управног одбора Удружења.

Одлуком Скупштине, на предлог Управног одбора, могу се изабрати почасни/заслужни чланови Удружења. Почасним/заслужним члановима могу се – за остваривање мисије, циљева, програма и задатака, односно за афирмацију Удружења, као и за допринос њиховом унапређивању и развоју – Одлуком Управног одбора Удружења доделити дипломе, захвалнице, повеље и друга признања.

Својство члана Удружења стиче се потписивањем приступнице, односно Споразумом о пословној сарадњи или придуживању.

Чланарина у Удружењу регулише се посебним Правилником.

Обавезе члана Удружења су:

-да активно учествује у раду Удружења;

-да редовно уплаћује чланарину Удружења;

-да се у свом деловању придржава одредаба Статута и других аката Удружења.

Чланство у Удружењу престаје у следећим случајевима:

1. На лични захтев члана Удружења;

2. Одлуком Управног одбора;

3. Ако је члан осуђен за кривична дела или привредне преступе 

Удружењем управљају његови чланови, преко својих представника у органима и телима Удружења, бирани на начин утврђен овим Статутом.

Органи удружења су:

1. Скупштина

2. Управни одбор

3. Председник Удружења

4. Потпредседник Удружења

5. Надзорни одбор

Сви органи Удружења одлучују у складу са својим Пословником о раду. Одлуке су правно ваљане ако су донете већином гласова присутних чланова на седницама.

Скупштина удружења

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења.

Скупштина се састоји од 55 чланова.

Чланови Скупштине бирају се по територијалном и гранском принципу.

По територијалном принципу чланове Скупштине предлаже републички одбор Удружења, на основу претходних консултација са општинским и регионалним одборима.

По гранском принципу чланове предлажу грански сектори, што укупно чини 12 чланова.

Скупштину сачињавају представници оснивача Удружења и представници редовних индивидуалних и колективних чланова Удружења, представници придружених чланова и гранских сектора.

Оснивачи Удружења именују по 3 своја представника.

На седнице Скупштине позивају се и почасни/заслужни чланови Удружења.

Скупштина Удружења заседа према потреби, а најмање једанпут годишње приликом усвајања завршног рачуна.

Скупштина Удружења бира председника и потпредседника Удружења са мандатом од пет (5) година, као и председника Скупштине са мандатом од четири (4) године.

Скупштину Удружења сазива председник Скупштине Удружења.

Ванредно заседање Скупштине се обавезно сазива на захтев Председника Удружења, Управног одбора, Надзорног одбора или најмање једне трећине чланова Скупштине.

Скупштина Удружења:

1. доноси Статут Удружења и Пословник о раду;

2. бира Председника и Потпредседника Удружења, као и Председника Скупштине;

3. доноси програмске и друге документе које предлажу чланови или Управни одбор;

4. именује и опозива чланове Управног и Надзорног одбора.

5. усваја финансијски план и програм рада Удружења;

6. разматра и усваја финансијске и друге извештаје Управног одбора;

7. обавља и друге послове у складу са Законом.

Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова.

Седнице Скупштине су јавне, а одлуке се доносе личним изјашњавањем, већином гласова присутних чланова у складу са Пословником о раду Скупштине.

Управни одбор

 Управни одбор је колегијални орган управљања, руковођења и одлучивања у Удружењу. Управни одбор је сачињен од Председника и шест чланова.

Председник Удружења је и Председник Управног одбора.

Генерални секретар присуствује свим седницама Управног одбора.

Управни одбор сазива Председник Управног одбора.

Управни одбор може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова.

Управни одбор одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Управни одбор обавља следеће послове и задатке:

1. извршава одлуке и друга општа акта Скупштине Удружења;

2. утврђује предлоге Статута, програма рада, финансијског плана и завршног рачуна Удружења;

3. припрема предлоге општинских аката и одлука Скупштине;

4. именује и разрешава Генералног секретара Удружења, на предлог Председника Удружења;

5. одлучује о организовању-оснивању и гашењу регионалних удружења и гранских сектора, доноси одлуке о наградама и признањима;

6. доноси извршне одлуке о пројектима који нису обухваћени годишњим програмом рада;

7. оснива стална и повремена радна тела Удружења;

8. предлаже почасне/заслужне чланове Удружења;

9. обавља и друге послове које му повери Скупштина или који су другим одлукама стављени у његову надлежност.

10. предлаже Скупштини кандидате за чланове Надзорног одбора Управни одбор доноси свој Пословник о раду.

Председник Удружења

Председник Удружења има следећа права и дужности:

1. заступа и представља Удружење према трећим лицима;

2. руководи радом Управног одбора и брине о остваривању свих функција Управног одбора;

3. сазива седнице Управног одбора; 

4. даје упутства и смернице Генералном секретару Удружења;

5. обавља и друге репрезентативне функције које му повере Скупштина и Управни одбор.

6. предлаже Скупштини кандидате за потпредседнике Удружења.

Председник Удружења може одређена овлашћења из свог делокруга пренети на потпредседнике, Генералног секретара и по потреби на друга лица.

Председник Удружења за свој рад одговара Скупштини Удружења.

Потпредседник Удружења

Потпредседник или потпредседници помажу Председнику у обављању послова из његове надлежности, по договору са њим и по његовом овлашћењу.

Број потпредседника утврђује Скупштина на предлог Председника Удружења.

Потпредседник кога одреди Председник Удружења замењује Председника у свим правима и обавезама за време његове спречености да обавља послове из свог делокруга. Потпредседник за свој рад одговара Скупштини и Председнику Удружења.

Надзорни одбор

Надзорни одбор Удружења је надзорни орган који врши контролу спровођења Статута и других општих аката Удружења, контролу финансијско-материјалног пословања Удружења и његових стручних служби.

Надзорни одбор Удружења броји 5 чланова, које бира Скупштина Удружења на предлог Управног одбора.

Рад Надзорног одбора уређује се Пословником.

Чланови Скупштине, Управног и Надзорног одбора бирају се на време од четири године.

Генерални секретар

Генерални секретар руководи административно-стручним службама (генерални секретаријат); координира рад општинских/градских , регионалних/окружних, покрајинских и републичког одбора, гранских сектора, комисија, клубова, секција, као и других облика организовања и деловања Удружења; присуствује седницама Скупштине, Управног одбора и свим другим органима и телима у Удружењу.

Генералног секретара именује Управни одбор на предлог Председника Удружења, на период од 4 године.

Генерални секретар може имати једног или више помоћника Секретара, ради обављања послова из одређене области.

Републички одбор

Генерални секретар:

-организује, руководи и контролише обављање стручних послова у Удружењу;

-издаје налоге за извршење финансијског плана Удружења;

-стара се о припремама седница органа Удружења и о извршењу одлука и других аката тих органа;

-има право да образује стручне службе и комисије од значаја за рад Удружења;

-обавља и друге послове које на њега пренесе Председник Удружења;

-у циљу бржег и ефикаснијег обављања послова има право преношења извршења одређених послова из свог делокруга на друга лица.

За свој рад Генерални секретар одговара Управном одбору и Председнику Удружења.

Облици организовања и рада у удружењу

Општински/градски одбори су органи Удружења. Одбори имају три до пет чланова које именује Управни одбор Удружења. Радом Општинског/градског одбора Удружења руководи председник Општинског/градског одбора.

Мандат чланова Општинског/градског одбора је четири године.

Регионални – окружни одбори

Регионални/окружни одбори су органи Удружења. Регионални/окружни одбори имају пет до седам чланова које именује Управни одбор Удружења. Радом Регионалног/окружног одбора руководи председник Регионалног/окружног одбора.

Мандат чланова Регионалног/окружног одбора је четири године.

Републички одбор је орган овог Удружења. Одбор има девет чланова које именује Управни одбор Удружења. Радом Републичког одбора Удружења руководи председник Републичког одбора

Мандат чланова Републичког одбора је четири године.

Грански сектори

Општински/градски одбори

Грански сектори се организују по гранама привредних делатности. Грански сектори имају пет чланова које именује Управни одбор Удружења. Радом Гранских сектора руководи председник Гранског сектора.

Радом гранских сектора координира Генерални секретар, односно помоћник генералног секретара.

Мандат чланова Гранских сектора је четири године.

У складу са стандардном класификацијом делатности у Удружењу се образују следећи грански сектори:

-сектор за пољопривреду и прехрамбену индустрију

-сектор за енергетику и рударство

-сектор за грађевинарство

-сектор за трговину

-сектор за угоститељство и туризам

-сектор за саобраћај и везе

-сектор за финансијске услуге

-сектор за текстил и кожу

-сектор за прераду дрвета, целулозе и папира

-сектор хемијске индустрије

-сектор металне и електроиндустрије

-сектор јавне делатности, образовања и здравства 

Грански сектори разматрају и дају мишљења органима Удружења по питањима из свог делокруга.

Начин и делокруг рада гранских сектора утврђује се посебним правилником.

Грански сектори делују у оквиру територијалне структуре наведене у овом Статуту.

Удружење има представништва у иностранству.

Представништва Удружења у иностранству оснива Управни одбор посебном одлуком.

Рад представништва уређује се посебним општим актом.

Унутрашња организација

За обављање стручних и административно-техничких послова у Удружењу се образују одговарајуће службе, са циљем да ефикасно, стручно и рационално извршавају послове из надлежности Удружења.

Стручне службе Удружења делују у оквиру Генералног секретаријата, а организација и рад уређују се посебним актом.

Стручна служба нарочито обавља:

-послове на спровођењу Статута, одлука , закључака и дугих аката органа удружења и облика организовања и рада у Удружењу;

-припрема информације, анализе, нацрте општих и других аката Удружења;

-организује активности и извршава послове из делатности Удружења и обавља и друге послове.

Заступање и представљање

Удружење у правном промету с трећим лицима представља и заступа, са неограниченим овлашћењима, Председник Удружења.

У складу са овлашћењима које добије од председника Удружења, Удружење заступа потпредседник, односно генерални секретар Удружења.

Стицање, коришћење и располагање средствима

Удружење се финансира:

1. Приходима од чланарине;

2. Приходи од сопствених предузећа основаним сходно члану 8.овог Статута;

3. Донација

4. Спонзорства

5. Поклона

6. Других прихода у складу са Законом.

Имовину Удружења чине:

1. новчана средства и вредносни папири;

2. покретна и непокретна имовина и имовинска права.

Одлуке које се односе на приходе и расходе доноси Управни одбор Удружења, у складу са финансијским планом и програмом рада.

Начин обавештавања јавности о раду и о стицању и располагању средствима

Рад свих органа Удружења је јаван.

О ставовима, закључцима и одлукама чланови се информишу путем циркуларних обавештења мас медија, односно гласила Удружења.

Сваки члан Удружења има право на информације о раду Удружења, осим на оне које се сматрају пословном тајном.

Сарадња са домаћим и иностраним организацијама

Удружење може сарађивати са домаћим и иностраним организацијама у складу са позитивним националним и међународним прописима, а посебно са послодавачким и синдикалним организацијама.

Начин доношења измена и допуна статута

Измене и допуне овог Статута доносе се истоветним поступком његовог доношења. Измене и допуне Статута могу предложити органи Удружења, односно његови чланови.

Начин доношења одлука о престанку рада удружења

Престанак рада Удружења може наступити у следећим случајевима:

1. на основу Одлуке Скупштине Удружења;

2. уколико број чланова Удружења постане мањи од законских прописаног минимума за рад Удружења .

Уколико Скупштина Удружења донесе одлуку о престанку рада Удружења, неопходно је даје она донета квалификованом већином.

Начин располагања имовине у случају престанка рада удружења

У случају престанка рада Удружења, одлуку о имовини Удружења доноси Скупштина Удружења.

Одлука из претходног става овог члана мора бити заснована на принципу да сваки оснивач Удружења има право на повраћај имовине уложене у Удружење.

Сва покретна и непокретна имовина коју Удружење стекне у току свог рада је његово власништво и може се користити искључиво у функцији програмских задатака и циљева Удружења, у складу са одлукама овлашћених органа, а одлуку о њеној подели у случају престанка рада Удружења доноси Скупштина Удружења.

Прелазне и завршне одредбе

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеним просторијама Удружења.

Избор нових чланова Скупштине извршиће се у року од 30 дана од дана доношења одлуке Скупштине о расписивању избора.

Председник Скупштине:                                                          

                       Милан Гашић

За Председника Удружења по статуту Удружења изабран је Богољуб Карић Председник БК Групе.

Удружење је већ у првих неколико година рада окупило више стотина предузећа као колективних чланова удружења са преко 80.000 запослених.

Међутим одласком Председника Удружења Богољуба Карића у Русију и Белорусију Удружење је радило у отежаним условима, али је сачувано у Регистру удружења Србије.

Повратком Богољуба Карића у Србију Удружење је обновило рад и активност, и прихватило претходно усвојени Статут Удружења из 2009. године.

0